Cookie- og privatlivspolitik 

Læs her om Det Digitale Folkebiblioteks cookie- og privatlivspolitik og behandling af personoplysninger

Privatlivspolitik – Behandling af personoplysninger 

Hvad er personoplysninger?  

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (”den registrerede”).  Det er oplysninger, der kan henføres til en bestemt fysisk person, også selvom personen kun kan identificeres, hvis en oplysning kombineres med andre oplysninger. Eksempler på personoplysninger er navn og efternavn, en e-mailadresse, også en arbejdsmailadresse, hvis den kan henføres til en bestemt medarbejder, og en IP-adresse.   

Det Digitale Folkebiblioteks behandling af personoplysninger 

I medfør af databeskyttelsesforordningen skal foreningen Det digitale folkebibliotek give dig som den registrerede information om Det digitale folkebiblioteks behandling af personoplysninger. 

Det digitale folkebibliotek administrerer udvikling og drift af fælles it-løsninger til folkebibliotekerne. I Det digitale folkebibliotek behandler vi i vores virksomhed forskellige typer af personoplysninger. Vi behandler således oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse samt kontonummer i forbindelse med registrering ved udbetaling af honorar og tillige registreringsoplysninger om motorkøretøj ved udbetaling af kørselsgodtgørelse. Vi behandler også oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse, ansættelsessted og arbejdstid for medarbejdere fra bibliotekerne, som i en periode er udlånt til Det digitale folkebibliotek. I den løbende kommunikation med biblioteker, leverandører og andre interessenter behandler vi desuden oplysninger om arbejdsmailadresser, der kan henføres til bestemte medarbejdere. 

Vi videregiver personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne. 

Retsgrundlaget for Det digitale folkebiblioteks behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra c) og litra e). 

Det Digitale Folkebiblioteks overholdelse af de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger 

Det digitale folkebibliotek følger de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger, herunder at personoplysninger opbevares på en måde, så det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles. 

Med respekt for reglerne om behandling af personoplysninger alene til arkivformål foretager Det digitale folkebibliotek sletning af personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. Dokumenter med indeholdte personoplysninger slettes således eller overgår til arkivformål, når den i lovgivningen fastsatte opbevaringsperiode er udløbet. I Det digitale folkebibliotek foretager medarbejderne endvidere halvårligt en oprydning i mailsystemerne, sådan at det sikres, at der ikke unødvendigt behandles personoplysninger. Når Det digitale folkebibliotek modtager personoplysninger til brug for registrering, fx i forbindelse med udbetalinger e.l., slettes personoplysningerne, når registrering i it-systemet er foretaget. 

Kun medarbejdere i Det digitale folkebibliotek, der har brug for at behandle personoplysninger til udførelse af deres arbejdsopgaver, er autoriserede til at behandle oplysningerne.    

Den registreredes rettigheder (dine rettigheder)   

Som registreret har du ifølge databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Indsigstret 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte. 

Ret til sletning 

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynets hjemmeside

Klage til datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynets hjemmeside

Den dataansvarlige er Det Digitale Folkebibliotek, Nyropsgade 3, 1602 København V, der kan kontaktes på mailadressen detdigitalefolkebibliotek@kk.dk

Brugen af cookies på detdigitalefolkebibliotek.dk 

Hvad er cookies? 

En cookie er en lille tekstfil, som lægges på din computer, smartphone, ipad eller lignende med det formål at indhente data.  

Hvorfor informerer Det Digitale Folkebibliotek om cookies? 

Ifølge "Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr" BEK nr 1148 af 09/12/2011 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279) er alle danske hjemmesider forpligtet til at informere om, hvorvidt de anvender cookies. Det sker, så brugeren kan beslutte, om de fortsat ønsker at besøge hjemmesiden, eller om de evt. ønsker at blokere for cookies. 

Afvis cookies 

Du kan vælge at afvise cookies ved at trykke "Afvis" i den popup, der vises første gang du besøger vores hjemmeside. Har du tidligere besøgt hjemmesiden og accepteret cookies, kan du tilbagekalde ved at trykke "Privatlivsindstillinger" i bunden og herefter trykke på knappen "Tilbagekald samtykke". 

Når du afviser blokerer vi alle cookies. Der er dog undtagelser. Strengt nødvendige cookies, som hjemmesiden ikke fungerer korrekt uden, accepterer du automatisk ved brug af hjemmesiden og vil ikke blive påvirket af, at du afviser cookies.  

Hvilke cookies bruger vi? 

Nødvendige cookies 
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar og den kan ikke fungerer korrekt uden. Du accepterer dermed disse cookies, når du bruger vores hjemmeside, og de vil blive indstillet selvom du afviser. Disse cookies indeholder ingen personhenførbare oplysninger. 

Funktionelle cookies 
Visse stedet bruger vi cookies til at forbedre funktionalitet som f.eks. at huske dine valg, så du ikke skal trykke på samme knap om og om igen. Når du afviser cookies vil disse ikke blive indstillet, og det kan dermed betyde forringelse af brugeroplevelsen.